Info linijaPitajte nas

Obaveštenje o privatnosti

Mercator-S doo (“Mercator“ „MS“ ili „Društvo” ili „Mi“) je sačinilo ovo obaveštenje o privatnosti s ciljem da objasni na koji način prikupljamo i koristimo Vaše podatke o ličnosti („Lica“ ili „Vi“). Preporučujemo da pažljivo pročitate ovo obaveštenje da biste saznali kako koristimo Vaše lične podatke. Ukoliko imate bilo kakva pitanja nakon što ste obaveštenje pročitali, molimo vas da nas kontaktirate na zastitapodataka@mercator.rs 

Pregled

Ovo obaveštenje o privatnosti daje odgovore na sledeća pitanja:

 1. Da li se ovo obaveštenje o privatnosti odnosi na vas?
 2. Koju vrstu podataka o ličnosti koristimo?
 3. U koje svrhe koristimo vase lične podatke?
 4. Ko ima pristup vašim ličnim podacima?
 5. Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke?
 6. Koje mere preduzimamo da zaštitimo vaše lične podatke?
 7. Gde čuvamo vaše lične podatke?
 8. Koja su vaša prava kada su u pitanju vaši lični podaci?
 9. Šta ukoliko imate neka druga pitanja u vezi obrade podataka o ličnosti? 

Pitanja i odgovori

 1. 1.     Da li se ovo obaveštenje o privatnosti odnosi na vas?

Da, ukoliko ste naš kupac, ili lice koje je pretrpelo neku štetu i u vezi s tim upućuje zahtev Društvu, odnosno ukoliko ste naš poslovni partner te Društvo, u nekom od tih vaših svojstava, prikuplja ili obrađuje Vaše lične podatke. 

 1. 2.     Koju vrstu podataka o ličnosti koristimo?

Podaci koje prikupljamo mogu biti, bez ograničenja smo na navedeno:

 • Lični podaci za kontakt kao što su vaše ime, adresa, elektronska pošta i broj telefona (npr. Za isporuku robe poručene preko Idea on line, odnosno za potrebe rešavanja Vaše reklamacije ili eventualnih zahteva za naknadu štete i sl.)
 • Podaci o poslovnim kontaktima kao što su adrese privrednih subjekata, poslovne elektronske adrese i broj telefona, odnosno imena lica s kojim kontaktiramo kod naših poslovnih partnera radi realizacije poslovne saradnje ili ispunjenja važećeg ugovora.
 • Drugi lični podaci kao što su pol, datum rođenja, jedinstveni matični broj građana (npr. prilikom vršenja uplata na Vaš račun ili povraćaja novca prilikom rešavanja reklamacija koje ste nam uputili)
 • Podaci o ugovoru kao što je sadržaj ugovora o poslovnoj saradnji, ili sporazuma o vansudskom poravnanju, ugovora o pružanju konsultantskih usluga i dr.
 • Informacije o članovima porodice kao što su imena dece, ili njihove fotografije, ako je to opravdano u konkretnom slučaju zbog ostvarivanja nekih pogodnosti ili radi učešća u konkursu, događaju u organizaciji Društva i sl.
 • Finansijske informacije kao što su broj bankovnog računa, eventualno kopija vaše kartice radi vršenja određenih plaćanja, odnosno izvršenja ugovora
 • Video zapisi. Većinanaših maloporodanih objekata, kao i naše upravne zgrade pokriveni su sistemom video nadzora. Ovaj sistem je u funkciji osiguranja bezbednosti ljudi, imovine i objekata. U određenim situacijama snimci sačinjeni posredstvom video nadzora mogu biti korišćeni i kao dokazni materijal u postupku pred sudom i/ili drugim državnim organom, odnosno interno, u cilju utvrđenja pojedinosti i drugih okolnosti konkretnog slučaja, npr. radi odlučivanja o zahtevu na za naknadu štete usled povređivanja lica, odnosno u drugim slučajevima kada je to opravdano. U ovim slučajevima snimci se narezuju i čuvaju dok postupak traje, odnosno po potrebi i trajno i bivaju prosleđeni osiguravajućoj kući s kojom Društvo ima važeći ugovor o osiguranju. U ostalim slučajevima snimci se automatski brišu po isteku perioda od 30 dana. 

Mi ćemo vršiti obradu određenih podataka o ličnosti za koje se smatra da su osetljive prirode, iz razloga koji se strogo odnose na pravilno izvršavanje obaveza koje imamo po zakonu ili u vezi sa izvršenjem ugovora. Vršićemo obradu sledećih osetljivih podataka o ličnosti:

 • Podaci o vašem zdravstvenom stanju, pribavljeni prvenstveno iz dokumentacije koju nam Vi dostavljate, koja može uključivati lekarske nalaze, izveštaje, dijagnostiku, fotografije, i dr. Ovo je najčešće slučaj prilikom rešavanja zahteva za naknadu štete koju ste pretrpeli Vi ili lica o kojima se starate i u čije ime eventualno podnosite zahtev za naknadu. Ove podatke možemo prosleđivati osiguravajućoj kompaniji sa kojom sarađujemo po osnovu važećeg ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećem licu, odnosno osiguranju od profesionalne odgovornosti, ili druge polise, i to samo u meri u kojoj je to izričito neophodno za potrebe postupanja po zahtevu, i onim licima koja o zahtevu odlučuju po principu need to know basis

Lične podatke opisane u prethodnom tekstu je potrebno da prikupimo da bismo ispunili svoju obavezu prema ugovoru koji s vama zaključujemo, zato što to nalažu zakonski propisi ili za to imamo legitimni interes. 

 1. 3.     U koje svrhe Društvo koristi vaše lične podatke?

Obradu vaših podataka ćemo vršiti za sledeće svrhe: 

III    Komunikacija, Informacione tehnologije i sredstva

 • Komunikacija: Vaše podatke obrađujemo kako bismo Vama stupili u kontakt, radi izvršenja ugovora koji s Vama zaključujemo, kako bismo postupili po vašem zahtevu ili ispunili naši zakonsku obavezu. Neke od podataka koristimo i na osnovu legitimnog interesa, kada je to u konkretnom slučaju opravdano.
 • Zdravlje i bezbednost. Želimo da obezbedimo bezbedno okrućenje u našim prodajnim objektima, kao i u upravnim zgradama Društva. Iz tog razloga može se dogoditi da vršimo obradu ličnih podataka saradnika da bismo ispitali na koji način je moguće unaprediti kvalitet naših usluga, okruženja, smanjiti moguće štetne uticaje na zdravlje i bezbednost lica i imovine. S tim ciljem preduzimamo mere bezbednosti, kao što je video nadzor naših maloprodajnih objekata, parking prostora, magacina, te imamo pristup bezbednosnim podacima o našim kancelarijskim prostorijama da bismo bili sigurni da su naši kupci, saradnici, posetioci i imovina zaštićeni.

Navedene aktivnosti preduzimamo imajući u vidu da na to imamo zakonski opravdan interes, ili da bismo ispunili zakonske ili ugovorne obaveze. 

IV   Rizik i poštovanje propisa

 • Poštovanje zakona. Može se ukazati potreba da obrađujemo vaše lične podatke da bismo postupili u skladu sa zakonom ili sudskim nalogom, odnosno nalogom drugog državnog organa (npr. dostavljanje video zapisa na zahtev policije ili suda).
 • Osiguranje od rizika i odgovornosti. Mi primenjujemo osiguranje za brojne rizike koji se mogu dogoditi u našoj delatnosti, kao što su osiguranje od odgovornosti za šetu prouzrokovanu trećim licima, osiguranje od profesionalne odgovornosti, i dr. U zavisnosti od vrste osiguranja, moguće je da budemo primorani da vršimo obradu vaših ličnih podataka, npr. radi obrade konkretnog odštetnog zahteva.
 • Rešavanje sporova i istraga neispravnog postupanja. Može se dogoditi da vršimo obradu vaših ličnih podataka za potrebe rešavanja sporova, žalbi ili zakonskih postupaka, ili ako sumnjamo da je došlo do nepravilnosti koje zahtevaju dodatno ispitivanje.

Navedene aktivnosti preduzimamo imajući u vidu da za to imamo zakonski opravdan interes, ili da bismo ispunili zakonske obaveze. 

 1. 4.     Ko ima pristup vašim ličnim podacima?

Vaše lične podatke dostavljamo sledećim licima:

 • U slučaju reklamacija u vezi platnih transakcija izvršenih na ime kupovine robe putem Idea Online internet prodavnice, podaci o imenu, prezimenu i adresi, dostavljaju se Banca Intesa a.d. Beograda, Milentija Popovića 7b, 11000 Beograd (u daljem tekstu: Banca Intesa), koju u slučaju da imate bilo kakva pitanja vezano za ovu obradu možete kontatirati obraćanjem na sledeću adresu: zastita.podataka@BancaIntesa.rs. Mercator-S i Banca Intesa su kao zajednički rukovaoci u ovom procesu uredili međusobna prava i obaveze Sporazumom zajedničkih rukovalaca o obradi podataka o ličnosti, koji je potpisan dana 23.03.2021. godine, te svoja prava vezana za konkretnu obradu podataka o ličnosti možete ostvarivati obraćanjem bilo kom rukovaocu putem mejl adresa navedenih u ovom Obaveštenju o privatnosti.
 • Trećim licima koji nastupaju u naše ime kao procesori podataka (obrađivači). U ovim slučajevima, takva treća lica mogu da koriste vaše lične podatke isključivo za svrhe koje su gore navedene i isključivo u skladu sa našim instrukcijama) npr. osiguravajuće kompanije s kojima imamo ugovor.
  • Saradnici u sektorima koji se bave gore navedenim poslovima mogu imati pristup vašim ličnim podacima, ali samo kada je to strogo neophodno da bi obavili svoje radne zadatke. U tom slučaju, pristup će se odobriti isključivo kada je to neophodno za gore navedene svrhe i samo ako je saradnik obavezan da čuva poverljivost informacija (odredbom o poverljivosti ili ugovorom o poverljivosti). 
  • Osiguravajuća društva koja pružaju usluge Društvu i saradnicima.
  • Treća lica koja su odgovorna za čuvanje vaših ličnih podataka, nezavisno od Društva. Takva treća lica mogu biti nezavisni revizori angažovani spolja, računovođe, advokati ili poreski savetnici. U tom slučaju, vaši lični podaci će biti zaštićeni u skladu sa politikom zaštite podataka tog lica. 
  • Ukoliko to bude zahtevao zakon ili sudski nalog, na primer, organi za sprovođenje zakona ili druge državne službe. 
 1. 5.     Koliko dugo čuvamo vase lične podatke?

Vaše lične podatke zadržavamo određeno vreme, a kada više nisu potrebni za svrhu obrade, mi ih bršemo, ili onemogućavamo pristup – postaju anonimni, osim ukoliko se ne radi o podacima na čije čuvanje smo obavezani zakonom vremenski neograničeno. Kriterijumi za određivanje vremena tokom koga čuvamo ove podatke su:

 • Prema zakonskim obavezama koji se na nas primenjuju.
 • Prema potrebi, u zavisnosti od situacije (kao što su slučaj nastanka zastarelosti, građanska parnica ili istraga koju vrši zakonodavac)
 • Za vreme trajanja ugovora (npr. ako koristite usluge on line prodavnice i imate otvoren nalog, dok god taj nalog postoji, odnosno dok ne bude obrisan na Vaš zahtev). 
 1. 6.     Koje mere preduzimamo da zaštitimo vaše lične podatke?

Preduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacione mere da zaštitimo vaše lične podatke od nenamerne ili nezakonite obrade, tako što smo obezbedili:

 • da vaši lični podaci budu zaštićeni od neovlašćenog pristupa ili unošenja izmena;
 • da se sačuva poverljivost vaših ličnih podataka;
 • omogućavanje Vašeg pristupa vašim ličnim podacoma;
 • obrađivači dobijaju instrukcije o tome kako da čuvaju vaše lične podatke;
 • zaposleni prolaze obuku o tome kako da bezbedno čuvaju vaše lične podatke; i
 • stvarno kršenje ili sumnja da je došlo do kršenja bezbednosti podataka se prijavljuje u skladu sa važećim zakonom.    
 1. 7.     Gde obrađujemo vaše lične podatke?

Mercator-S d.o.o. je međunarodna kompanija koja je osnovana i posluje na teritoriji Republike Srbije, a članica je Mercator Grupe (MG) čije je sedište u Sloveniji. Vaši lični podaci se mogu obrađivati u bilo kojoj zemlji gde MG ima svoje operativne kompanije ili gde smo angažovali pružaoce usluga, odnosno obrađivače. Ukoliko plaćanje robe koju ste kupili u našim objektima ili posredstvom Idea Online platforme vršite platnim karticama, kriptovani podaci o PAN broju Vaše platne kartice će biti obrađeni u Republici Hrvatskoj (obrađivač je društvo mStart plus doo), i to samo za svrhu realizacije platne transakcije. Navedena obrada se vrši u skladu sa striktnim pravilima PCI DSS standarda, i to Nivo 1 (maksimalan nivo), te je obezbeđena i njihova maksimalna zaštita. Država u koju se iznose Vaši podaci se nalazi na listi država za koje je utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom (države i međunarodne organizacije koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno države, delovi njihovih teritorija ili jedan ili više sektora određenih delatnosti u tim državama ili međunarodnim organizacijama za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite). 

 1. 8.     Kakve zahteve možete da imati kada su u pitanju vaši lični podaci?

Možete da tražite pristup, ispravku, brisanje ili ograničavanje obrade ličnih podataka koje ste nam prethodno dostavili. Takođe možete uložiti prigovor na naše korišćenje vaših ličnih podataka, ili, kada vršimo obradu ličnih podataka na osnovu saglasnosti, da povučete svoju saglasnost. U nastavku dajemo objašnjenje za svaki od ovih zahteva. U svakom od ovih slučajeva vas molimo da pošaljete poruku elektronskom pošto  ako želite da iskoiristite neko od svojih prava. Na vaš zahtev ćemo odgovoriti u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti RS. 

 

Pristup

Imate pravo da zahtevate pristup svojim ličnim podacima koje čuvamo o vama i da saznate detalje o tome koje podatke prikupljamo i za koje ih svrhe koristimo. 

Ispravka

Mi preduzimamo primerene mere da obezbedimo da informacije koje o vama čuvamo budu tačne i kompletne. Međutim, ako ne verujete da je tako, možete da zatražite da se one ažuriraju ili izmene.

Brisanje

U nekim slučajevima, imate pravo da tražite da se vaši lični podaci izbrišu, kao na primer, kada ne postoji više prvobitna potreba da se čuvaju vaši lični podaci koje smo prikupili ili kada povlačite svoju saglasnost. Međutim, to se mora uskladiti sa drugim činiocima. Na primer, možda nećemo moći da ispunimo vaš zahtev zbog određenih zakonskih ili regulatornih obaveza. 

Ograničavanje vršenja obrade

U nekim slučajevima, imate pravo da tražite da se privremeno prekine sa korišćenjem vaših ličnih podataka, na primer, kada smatrate da su vaši lični podaci koje čuvamo netačni ili kada mislite da više nije potrebno da ih čuvamo, osim ukoliko podatke obrađujemo po osnovu svojih zakonskih obaveza.   

Prenosivost podataka

U nekim slučajevima, imate pravo da tražite da izvršimo prenos vaših ličnih podataka koje ste nam dostavili, bilo vama bilo trećem licu po vašem izboru.

Prigovor

Imate pravo da uložite prigovor na obradu koju vršimo po osnovu našeg zakonskog interesa. Osim ako za obradu podataka postoji izričit zakonski osnov, mi ćemo prestati sa obradom ličnih podataka na osnovu prigovora koji ste uložili. Međutim, molimo vas da imate u vidu da  možda nećemo biti u mogućnosti da pružimo određene usluge ili pogodnosti ako ne budemo mogli da za te svrhe vršimo obradu neophodnih ličnih podataka. 

Povlačenje saglasnosti

Može se dogoditi da u određenim slučajevima od vas tražimo saglasnost za obradu vaših ličnih podataka. U tom slučaju, imate pravo da u bilo kom trenutku povučete svoju saglasnost, u potpunostili ili delimično.

 1. 9.     Šta ukoliko imam neka druga pitanja?

Ukoliko želite da nas kontaktirate u vezi sa obradom vaših ličnih podataka, molimo vas da pošaljete poruku na zastitapodataka@mercator.rs. Takođe vas molimo da na istu elektronsku adresu upućujete pitanja koja su navedena u gornjem odeljku 8. Na vaš zahtev odgovorićemo u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. U slučaju složenosti ili velikog broja zahteva, moguće je da će nam biti potreban dodatan rok za odgovor na zahtev. Taj rok ne može biti duži od 90 dana i o tome ćemo vas posebno obavestiti.

Ukoliko je vaš zahtev očigledno neosnovan ili se učestalo ponavlja, možemo da ga odbijemo ili da naplatimo troškove za njegovo ostvarivanje. Smatra se da je učestalo ponavljanje kada nam se obratite sa zahtevom za ostvarenje nekog od prava pet, ili više puta u jednoj godini. Ukoliko nam se obratite dva ili više puta u toku jedne godine za isto pravo, odgovorićemo na vaš zahtev samo ukoliko za to imate opravdan razlog.

Ukoliko smatrate da vam je neko od prethodno navedenih prava uskraćeno ili smatrate da na neki način obrađujemo vaše lične podatke protivno zakonu, u svakom trenutku možete da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.