Info linijaPitajte nas

Uslovi i pravila učešća u Facebook Live konkursu

OPŠTA PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA: Roda live 

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI O ORGANIZATORU KONKURSA Mercator-S d.o.o., Temerinski put 50, Novi Sad (u daljem tekstu: Organizator).

2. NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA KONKURSA Nagradni konkurs se organizuje pod nazivom „Nagradni konkurs: Roda live” (u daljem tekstu: Konkurs) preko Facebook stranice Organizatora koja se nalazi na adresi https://www.facebook.com/roda.rs (u daljem tekstu: Facebook stranica). Konkurs se organizuje za period počev od 31.08.2017. godine do 17.09.2017. godine, zaključno sa 23:59:59 časova.

3. MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA Konkurs se organizuje na celoj teritoriji Republike Srbije. Igra se ne odvija u organizaciji ili realizaciji društvene mreže Facebook, u njoj Facebook ne učestvuje ni kao sponzor, ni kao administrator. Igrači primaju k znanju da svoje podatke predaju Organizatoru, a ne Facebook-u.

4. PRAVO I USLOVI UČESTVOVANJA U KONKURSU Pravo učešća na Konkursu imaju svi korisnici internet mreže sa boravištem u Republici Srbiji koji su prihvatili pravila i uslove učestvovanja u konkursu i saglasni su sa njima. Za učešće na konkursu učesnik treba da pristupa Facebook stranici Organizatora, odgovari na konkursni zadatak, koji je jedinstven za sve takmičare.

Prilikom proglašenja dobitnika nagrade, dobitnici su dužni da dostave u inbox direktnom porukom na stranici svoje podatke navedene u tački 8 ovog Pravilnika. Informacije saopštene od strane Korisnika, Organizator će koristiti radi stupanja u kontakt u vezi sa nagradama kao i za potrebe informisanja Korisnika o svim aktuelnim dešavanjima i promotivnim aktivnostima Organizatora. Organizator se obavezuje da pomenute informacije neće saopštavati trećim licima, odnosno da ih neće koristiti u svrhu različitu od one za koju se saopštavaju, a shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije. Učesnici koji ne dostave podatke u skladu sa Pravilima neće biti uzeti u obzir za osvajanje nagrade. Isto će se postupiti i prema onim učesnicima koji su dali netačne podatke. Čim se ova činjenica utvrdi ta lica gube pravo na dalje učešće odnosno dodelu nagrade ukoliko je u međuvremenu osvoje. Lica koja su dala netačne ili tuđe podatke isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka.

5. OPIS KONKURSA: Od Učesnika u nagradnom konkursu očekuje se da u komentar ispod Facebook live  konkrusa na Roda stranici dostave odgovor na aktuelno pitanje. Odgovor mora biti napisan u formi #TAČANODGOVOR (na početku #, a zatim malim ili velikim slovima, spojeno, napisan tačan odgovor).

Svaki odgovor proći će kroz proces moderacije i validacije od strane administratora stranice, kako bi se utvrdila relevantnost predloga. Organizator nije u obavezi da obavesti učesnike nagradnog konkursa čiji predlozi/odgovori nisu zadovoljili tražene kriterijume, tj. odbijeni.

5.1 Izbor pobednika (3): Tročlani žiri sastavljen od predstavnika Organizatora odabraće pobednike neposredno nakon završetka svakog nagradnog konkursa, najkasnije 24h po završetku konkursa.

Kriterijum za dodelu ocena je brzina, tačnost i kreativnost.

5.2 Isključenje iz učešća u Konkursu: Učesnici koji pošalju predloge koje u sebi sadrže elemente govora mržnje, diskriminacije po bilo kom osnovu, koji su nemoralne sadržine ili na drugi način protivni prinudnim propisima i javnom moralu, biće isključeni iz učešća na Konkursu i obrisani sa stranice.

Nagradni konkurs počinje 31.08.2017. godine i traje do 17.09.2017.godine u 23:59:59 časova. Svi predlozi postavljeni u ovom periodu, a koji su u skladu sa pravilima opisanim u ovom Pravilniku, ući će u izbor za pobednika nagradnog Konkursa.

6. NAČIN I POSTUPAK UTVRĐIVANJA DOBITKA ODNOSNO DODELE NAGRADE

- Stručni žiri je sastavljen od 3 (tri) člana:

1. Slavolju Stanković, Kreativni direktor, Mercator-S d.o.o. Novi Sad;

2. Jovan Milošev, Direktor sektora marketinških komunikacija RODA baner, Mercator-S d.o.o. Novi Sad;

3. Sofija Bulatović, Sektor marketinških komunikacija za RODA banner, Mercator-S d.o.o. Novi Sad;

7. VRSTE NAGRADE Organizator će dodeliti originalni dres Košarkaške reprezentacije Srbije. Tokom svakog Roda live nagradnog konkursa biće dodeljena 3 dresa i nagrađena tri dobitnika koji budu najbrži i  daju tačan odgovor na postavljeno pitanje. Jedan učesnik može biti nagrađen samo jednom tokom trajanja konkursa. 

8. NAČIN I ROK PREDAJE I KORIŠĆENJA NAGRADE Organizator će u roku od 1h od isteka roka za dostavljanje odgovora kontaktirati dobitnike putem poruke na Facebook stranici Organizatora i obavestiti ih o procesu preuzimanja nagrade. Svaki dobitnik je u obavezi da na poslatu poruku odgovori u roku od 12 sati od trenutka prvog obaveštenja i da potvrdi preuzimanje nagrade. Ukoliko neko od dobitnika ne odgovori u predviđenom roku, nagrada će se ponuditi sledećem učesniku konkursa, na osnovu ocene Stručnog žirija. Imena dobitnika na Konkursu će biti objavljena na Facebook stranici Organizatora nakon uspostavljanja kontakta i obaveštavanja o ishodu Konkursa. Prilikom preuzimanja nagrade od Dobitnika se očekuje da Organizatoru obavezno dostavi i sledeće podatke: 1. Ime i prezime 2. Ličnu kartu (sopstvena ili od jednog roditelja) .

9. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA Na Konkursu ne mogu učestvovati lica zaposlena kod Organizatora, i lica koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog Konkursa, kao i najbliži srodnici ovih lica: roditelji, deca i supružnici. Učesnici koji učestvuju na Konkursu nemaju pravo da zahtevaju drugačiju nagradu od one koja je navedena u ovim Pravilima. Osvojena nagrada se ne može zameniti za novac. Osvojena nagrada se ne može preneti na drugo lice. Prijavljivanje na Facebook stranici radi učešća na Konkursu, učesnici prihvataju u svemu ova pravila. Ukoliko dođe do eventualnog kršenja prava na intelektualnu svojinu ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za ovo kršenje snosi Učesnik koji je poslao sporno idejno rešenje.

10. PUBLICITET Učešćem na Konkursu učesnici su saglasni da se, ukoliko postanu dobitnici nagrade, njihov lik i određeni lični podaci: ime, prezime, slika u vezi Konkursa za javnost ili u promotivne svrhe i drugo mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez ikakvih vremenskih, teritorijalnih ili drugih ograničenja i bez naknade u obliku štampanog, zvučnog, foto i video materijala. Ukoliko učesnik ne želi da se njegovi lični podaci koriste u gore navedene svrhe, ili ukoliko želi da napravi izmene u poslatim podacima, obavezan je da posalje pisani zahtev, sa datumom i ličnim potpisom na adresu Organizatora sa takvim izričitim zahtevom najkasnije pet (5) radnih dana nakon objavljivanja informacije o dobitku nagrade.

11. ODGOVORNOST Organizator nije odgovoran ukoliko Facebook stranica odnosno internet sajt na kome se nalazi aplikacija privremeno bude van funkcije usled više sile ili slučaja odnosno usled događaja koji su van kontrole Organizatora. Kompanija Facebook ni na koji način nije uključena u pripremu i realizaciju ovog Konkursa, i ne snosi nikakvu odgovornost za njega.

12. PREKID KONKURSA Konkurs se može prekinuti jedino u slučaju više sile o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pismenog obaveštenja na Facebook stranici.

13. ŽALBE u vezi sa nagradnim konkursom je potrebno dostaviti putem e-mail adrese info@mercator.rs. Žalbe je neophodno dostaviti najkasnije 2 dana nakon završetka nagradnog konkursa. Potrebno da žalba sadrži ime, prezime i kontakt podatke osobe koja ulaže žalbu, kao i detaljan opis i razloge žalbe.

Učesnik koji je uložio žalbu će biti obavešten o ishodu najkasnije 14 radnih dana od dana podnošenja žalbe. Žalbe će razmatrati Organizator i Žiri ovog nagradnog takmičenja.

14. IZMENA PRAVILA KONKURSA Mercator-S d.o.o. zadržava pravo da u bilo kom trenutku, ukoliko to smatra potrebnim, ukine ili izmeni bilo koji od ovde navedenih Uslova i pravila korišćenja. Bilo kakva izmena ili ukidanje Uslova i pravila korišćenja stupiće na snagu odmah u trenutku objavljivanja istih na internet stranicama Rode.

Ako nastavite da učestvujete u konkursu nakon što su izmenjeni Uslovi i pravila korišćenja, smatra se da ste saglasni s novim Uslovima i pravilima korišćenja. Mercator-S d.o.o. neće biti odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz promena web sadržaja.

U Beogradu, 30.08.2017. godine