Info linijaPitajte nas

Pravila nagradne igre

Na osnovu Zakona o igrama na sreću ("Službeni glasnik RS br. 88/11 i 93/12) i Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Službeni glasnik RS 88/02….108/13) i Odluke Privrednog društva za poslovne usluge "Mercator-S" d.o.o. Novi Sad, PIB 101670560, matični broj: 06886671, o priređivanju nagradne igre u robi i uslugama »TAMO GDE JE SREĆA 1000 PUTA VEĆA« od dana 01.11.2016. godine, direktor društva "Mercator-S" d.o.o. Novi Sad (u daljem tekstu: Priređivač) donosi sledeća pravila nagradne igre:

 

 

Pravila nagradne igre u robi i uslugama »TAMO GDE JE SREĆA 1000 PUTA VEĆA«

 

u »RODA« i »RODA MEGA« maloprodajnim objektima

 

OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

 

Ovim se utvrđuju način organizovanja, opšti i posebni uslovi učestvovanja u nagradnoj igri, vreme i dinamika sprovođenja pojedinih etapa i poslova u okviru nagradne igre, način utvrđivanja dobitaka, fond dobitaka i vrste nagrada, odgovornost priređivača i ostala pitanja od značaja za uspešno i regularno sprovođenje nagradne igre.

 

Ova Pravila su obavezujuća za sve subjekte koji stupaju u međusobne odnose povodom priređivanja nagradne igre u maloprodajnom objektu u koje posluju pod banerom RODA, odnosno koji u svom nazivu imaju reč »RODA« i »RODA MEGA«, u kojima svoju poslovnu delatnost obavlja društvo “MERCATOR-S” doo iz Novog Sada:

 

»TAMO GDE JE SREĆA 1000 PUTA VEĆA«

 

i isti činom uključivanja u nagradnu igru iskazuju da ga prihvataju i da će se pridržavati svih njegovih odredbi.

                                                                                                                                                                                     

Član 2.

 

Nagradnu igru Priređivač ogranizuje radi nagrađivanja kupaca za lojalnost trgovinskoj kući Mercator-S, promocije poslovanja i predstavljanja široj javnosti, kao i radi stvaranja i učvršćenja pozitivnog odnosa javnosti prema svom poslovanju.

 

Ova pravila će biti dostupna javnosti na oglasnim tablama Priređivača i putem objavljivanja u dnevnoj štampi koja se distribuira na teritoriji cele Republike Srbije po izboru Priređivača, 15 dana pre početka nagradne igre.

 

Član 3.

 

NAČIN PRIREĐIVANJA IGRE (PRAVO UČEŠĆA U NAGRADNOJ IGRI)

 

Za nagrade u nagradnoj igri »TAMO GDE JE SREĆA 1000 PUTA VEĆA« priređene od strane društva Mercator–S d.o.o. Novi Sad konkurišu sva fizička lica sa prebivalištem/boravištem u Republici Srbiji, koja kupuju u maloprodajnim objektima koje posluju pod banerom RODA, odnosno koji u svom nazivu imaju reč »RODA« i »RODA MEGA« i gde za svakih potrošenih 2.000 RSD uz račun dobijaju talon/talone čijim popunjavanjem i ubacivanjem u kutiju predviđenu za to, učestvuju u Nagradnoj igri.

 

Na talonu je potrebno da detaljno i čitko popune lične podatke i broj računa. Popunjeni talon ubacuje se u kutije, namenjene za date aktivnosti koje se nalaze u svim Roda maloprodajnim objektima. Svi lični podaci, kako učesnika nagradne igre, tako i dobitnika nagrade, će biti korišćeni isključivo u skladu sa članom 10. i članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Potrošač može neograničeno puta učestvovati u nagradnoj igri. Za nagrade jemči Priređivač.

 

Korisnici bivaju obavešteni o nagradnoj igri, uslovima nagradne igre, nagradnom fondu i danu kada će se i gde će se vršiti izvlačenje nagrada putem medija (TV reklama, bilbordi, radio, novine), online, i na maloprodajnim mestima u prodavnicama Roda i Roda MEGA.

U nagradnoj igri učestvuju svi RODA maloprodajni objekti.

 

VREME TRAJANJA

 

Član 4.

 

Nagradna igra će trajati u periodu od 15.12.2016. do 13.01.2017. godine, uključujući i dan 13.01.2017. godine kad je poslednje javno izvlačenje dobitnika nagradne igre.

U toku nagradne igre, biće izvučeno ukupno 1.000 dobitnika koji će osvojiti po jednu nagradnu iz fonda nagrada i gde iste u Roda prodavnicama će moći da preuzmu.

Nakon nagradnog izvlačenja, nagradna igra se smatra okončanom.

 

NAČIN UTVRĐIVANJA DOBITAKA I KOMISIJA

 

Član 5.

 

Tokom perioda nagradne igre, javno izvlačenje će biti obavljeno 4 puta u sledećim terminima, mestu i vremenu trajanja:

Datum javnog izvlačenja

Mesto javnog izvlačenja

Adresa i grad mesta izvlačenja

Grad

Vreme trajanja izvlačenja dobitnika

24.12.2016.

Roda Voždovac

Zaplanjska 32

Beograd

od 10 do 19h

31.12.2016.

Roda Pančevo

Skadarska bb

Pančevo

od 10 do 19h

08.01.2017.

Roda Niš

Vizantijski Bulevar 1

Niš

od 10 do 19h

13.01.2017.

Roda Novi Beograd

Đorđa Stanojevića 35

Čačak

od 10 do 19h

 

Taloni iz svih objekata će se dostavljati na mesto gde će se vršiti izvlačenje nagrada, po sledećem konceptu:

  • Prvim javnim izvlačenjem nagrada dana 24.12.2016. godine, biće izvučeno 100 dobitnika televizora, kojim će biti obuhvaćeni taloni predati u terminima od 15.12.2016. zaključno sa 21.12.2016. godine,
  • Drugim javnim izvlačenjem nagrada dana 31.12.2016. godine biće izvučeno 200 dobitnika televizora, kojim će biti obuhvaćeni taloni koji su ubačeni u kutije predviđene za nagradnu igru od 15.12.2016. zaključno sa 28.12.2016.godine,
  • Trećim javnim izvlačenjem dana 08.01.2016. godine biće izvučeno 300 dobitnika televizora, kojim će biti obuhvaćeni taloni koji će biti ubačeni u kutije od 15.12.2016. zaključno sa 04.01.2017. godine,
  • Četvrtim javnim izvlačenjem dana 13.01.2017.godine biće izvučeno 400 dobitnika televizora, kojim će biti obuhvaćeni taloni koji su ubačeni u kutije predviđene za nagradnu igru od 15.12.2016. zaključno sa 11.01.2017. godine.

Izvlačenje nagrada će se obavljati pod kontrolom Komisije od tri (3) člana, koju će imenovati uprava Priređivača posebnom odlukom.

 

Moderatori će javno izvlačiti dobitnike i talone i iste odmah predavati članovima komisije na potvrdu ispravnosti. Nakon izvučenih datumom definisanih talona sa ispravno popunjenim podacima, komisija će sačiniti zapisnik u tri (3) primerka u koji se upisuju podaci o dobitniku nagrade. Zapisnik potpisuju članovi Komisije i ovlašćeno lice Priređivača.

 

Ukoliko se jedna osoba više puta izvuče, talon će se smatrati validnim.

Svi dobitnici biće istog dana kada su i izvučeni objavljeni na zvaničnom sajtu www.roda.rs

 

FOND DOBITAKA I VRSTE NAGRADA

 

Član 6.

 

Priređivač obezbeđuje ukupan fond dobitaka u visini od ukupno 19.080.000,00 dinara na dan donošenja Pravila nagradne igre »TAMO GDE JE SREĆA 1000 PUTA VEĆA«. Dobitni fond se sastoji od 1.000 televizora.

Nagradni fond je sledeći:

Kategorıja

Model

Količina

Dinarska cena po jedinici bez PDV-a

Vrednost PDV-a

Dinarska cena po jedinici sa PDV-om

Televizor

ALPHA 32AR1000

1000

15.900,00

3.180,00

19.080,00

 

Dobitni fond čini roba.

Broj nagrada je ograničen i ni u kom slučaju neće biti dodeljeno više nagrada od broja predviđenog ovim pravilima.

 

Dobitnici nagradne igre osvojenu nagradu preuzimaju u najbližem maloprodajnom mestu u prodavnici Roda ili Roda MEGA uz fotokopiju lične karte. Svi dobitnici će biti kontaktirani i obavešteni da su osvojili nagradu.

Period u kome dobitnici nagradne igre mogu preuzeti nagradu  je najkasnije do 45 dana završetka nagradne igre.

 

NAČIN OBJAVLJIVANJA IZNOSA FONDA DOBITAKA I REZULTATA IGARA

 

Član 7.

 

Fond dobitaka nagradne igre i rezultati igre biće objavljeni na internet stranici www.roda.rs u roku od 5 dana od dana izvlačenja.

 

ODOGOVORNOST PRIREĐIVAČA

 

Član 8.

 

Po okončanju igre, Priređivač će u roku od 15 dana obavestiti Upravu o rezultatima igre, u skladu sa članom 114. Zakona o igrama na sreću sa podacima o dobitnicima. (ime i prezime, adresa). Takođe, spisak dobitnika nagradnog izvlačenja priređivač će objaviti u dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji cele Srbije, po izboru Priređivača.

 

Momentom preuzimenja nagrada od strane dobitnika, uručenjem vaučera, smatra se da je Priređivač u potpunosti ispunio obaveze prema dobitniku predviđene Zakonom o igrama na sreću.

 

Priređivač nagradne igre se obavezuje da plati porez na dobitke od igara na sreću u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.

 

Troškove organizovanja nagradne igre snosi priređivač.

 

SAGLASNOST

 

Član 9.

 

Učestvovanjem u nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, s tim da dobitnik nagrade takođe pristaje:

-          da se njegovi podaci o ličnosti koji su dostupni priređivaču čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i da isti mogu biti korišćeni samo u marketinške svrhe priređivanja nagradne igre shodno odredbi iz člana 12 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl.glasnik RS”, br.97/2008, 104/2009- dr.zakon, 68/2012- odluka US i 107/2012).

-          da se njegovo ime javno objavi u skladu sa pozitivnim propisima,

-          da se njegovi lični podaci: ime, prezime, slika i video materijal, mogu od strane priređivača koristiti na način da se objave u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalubez naknade, a isključivo u svrhe priređivanja ove nagradne igre shodno odredbi iz člana 12 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl.glasnik RS”, br.97/2008, 104/2009- dr.zakon, 68/2012- odluka US i 107/2012).

 

Učesnici i dobitnik u ovoj nagradnoj igri saglasni su da je sav gore pomenuti materijal vlasništvo priređivača, te se obavezuju da će se uzdržati od bilo kakvih postupaka prema priređivaču po osnovu prava korišćenja i/ili vlasništva navedenog materijala.

 

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI U SPOROVIMA

 

Član 10.

 

Svi zahtevi za dodelu nagrada koje priređivač bude primio nakon isteka roka trajanja nagradne igre ili rokova za ostvarivanje pojedinih prava predviđenih ovim Pravilima neće se razmatrati, niti će na osnovu tih zahteva učesnik-igrač ostvarivatibilo kakva prava prema priređivaču.

Učesnici koji učestvuju u nagradnoj igri nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 11.

 

Učestvovanjem u nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila.

U slučaju spora nadležan je sud u Beogradu.

 

Član 12.

 

Zaposleni u Mercator-S d.o.o. Novi Sad nemaju pravo na učestvovanje u nagradnoj igri “»TAMO GDE JE SREĆA 1000 PUTA VEĆA«.

Član 13.

 

Ova pravila stupaju na snagu danom dobijanja saglasnosti od strane Ministra finansija.

Ova Pravila objaviće se 15 dana pre početka nagradne igre u dnevnom listu po izboru priređivača, u skladu sa Zakonom. Dobitnike i rezultate nagradne igre Priređivač će objaviti u dnevnoj štampi koja se distribuira na teritoriji cele Republike Srbije po izboru Priređivača.

Priređivač može informacije o nagradnoj igri objavljivati u svim sredstvima javnog informisanja (štampa, elektronski mediji, TV spotovi i dr.).

 

 

 

U Beogradu, dana 01.11.2016. godine.

 

                                                               

 

 

"MERCATOR-S" d.o.o. Novi Sad

 

Aleksandar Seratlić, direktor Društva