Info linijaPitajte nas

Pravila nagradne igre

Na osnovu Zakona o igrama na sreću ("Službeni glasnik RS br. 88/2011, 93/2012 - dr. zakon, 30/2018 i 95/2018), Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji  i Odluke o priređivanju nagradne igre u robi i uslugama “Vredno je zajedno” Privrednog društva za poslovne usluge "Mercator-S" d.o.o. Novi Sad, PIB: 101670560, matični broj: 06886671, , direktor društva "Mercator-S" d.o.o. Novi Sad (u daljem tekstu: Priređivač) donosi:

 

 

Pravila nagradne igre u robi i uslugama »VREDNO JE ZAJEDNO«

 

u »RODA«, »RODA MEGA«, »IDEA«, »IDEA SUPER« i »MERKATOR HIPERMARKET« maloprodajnim objektima

 

OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

 

Ovim se utvrđuju način organizovanja, opšti i posebni uslovi učestvovanja u nagradnoj igri, vreme i dinamika sprovođenja pojedinih etapa i poslova u okviru nagradne igre, način utvrđivanja dobitaka, fond dobitaka i vrste nagrada, odgovornost priređivača i ostala pitanja od značaja za uspešno i regularno sprovođenje nagradne igre.

 

Ova Pravila su obavezujuća za sve subjekte koji stupaju u međusobne odnose povodom priređivanja nagradne igre »VREDNO JE ZAJEDNO« u maloprodajnim objektima koji posluju pod banerom RODA, odnosno koji u svom nazivu imaju reč »RODA« i »RODA MEGA«; pod banerom IDEA, odnosno koji u svom nazivu imaju reč »IDEA« i »IDEA SUPER«; i MERKATOR HIPERMARKET «, u kojima svoju poslovnu delatnost obavlja privredno društvo “MERCATOR-S” d.o.o. Novi Sad, a navedeni subjekti činom uključivanja u nagradnu igru iskazuju da ova Pravila prihvataju i da će se pridržavati svih njihovih odredbi.

 

Član 2.

 

Nagradnu igru Priređivač ogranizuje radi nagrađivanja kupaca za lojalnost trgovinskoj kući Mercator-S, promocije poslovanja i predstavljanja široj javnosti, kao i radi stvaranja i učvršćenja pozitivnog odnosa javnosti prema svom poslovanju.

 

Ova pravila će biti dostupna javnosti na oglasnim tablama Priređivača i putem objavljivanja u dnevnoj štampi koja se distribuira na teritoriji cele Republike Srbije po izboru Priređivača, 15 dana pre početka nagradne igre.

 

Član 3.

 

NAČIN PRIREĐIVANJA IGRE (PRAVO UČEŠĆA U NAGRADNOJ IGRI)

 

Za nagrade u nagradnoj igri pod nazivom »VREDNO JE ZAJEDNO«, priređene od strane društva Mercator–S d.o.o. Novi Sad, konkurišu sva fizička lica sa prebivalištem/boravištem u Republici Srbiji, koja kupuju u maloprodajnim objektima koje posluju pod banerom RODA, odnosno koji u svom nazivu imaju reč »RODA« i »RODA MEGA«; pod banerom IDEA, odnosno koji u svom nazivu imaju reč »IDEA« i »IDEA SUPER«; i MERKATOR HIPERMARKET, gde za svakih potrošenih 2.000,00 RSD i kupljena 3 artikla sa posebnom oznakom 'Vredno je zajedno',  uz račun dobijaju talon/talone čijim popunjavanjem i ubacivanjem u kutiju predviđenu za to, učestvuju u Nagradnoj igri.

 

Na talonu je potrebno da detaljno i čitko popune lične podatke i broj računa. Popunjeni talon ubacuje se u kutije, namenjene za date aktivnosti koje se nalaze u svim Roda, Idea i Merkator Hipermarket maloprodajnim objektima. Svi lični podaci, kako učesnika nagradne igre, tako i dobitnika nagrade, će biti korišćeni isključivo u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Potrošač može neograničeno puta učestvovati u nagradnoj igri. Za nagrade jemči Priređivač.

 

Potencijalni učesnici u nagradnoj igri bivaju obavešteni o nagradnoj igri, uslovima nagradne igre, nagradnom fondu i danu kada će se i gde vršiti izvlačenje nagrada putem medija (TV reklama, bilbordi, radio, novine), online, i u maloprodajnim objektima Roda, Roda MEGA, Idea, Idea Super i Merkator Hipermarket.

U nagradnoj igri učestvuju svi RODA, IDEA i MERKATOR HIPERMARKET maloprodajni objekti.

 

VREME TRAJANJA

 

Član 4.

 

Nagradna igra će trajati u periodu od 08.04.2019. do 07.05.2019, uključujući i dan 07.05.2019. godine kad je poslednje (četvrto) javno izvlačenje dobitnika nagradne igre.

U toku nagradne igre, biće izvučeno ukupno 401 dobitnik koji će osvojiti po jednu nagradu iz fonda nagrada. Dobitnici nagrada će iste moći da preuzmu u RODA, IDEA i MERKATOR prodavnicama.  

Nakon poslednjeg nagradnog izvlačenja, nagradna igra se smatra okončanom.

 

NAČIN UTVRĐIVANJA DOBITAKA I KOMISIJA

 

Član 5.

 

Tokom perioda nagradne igre, javno izvlačenje će biti obavljeno 4 puta u sledećim terminima, mestu i vremenu trajanja:

Datum javnog izvlačenja

Mesto javnog izvlačenja

Adresa i grad mesta izvlačenja

Grad

Vreme trajanja izvlačenja dobitnika

20.04.2019.

Idea Subotica

Matka Vukovića 10

Subotica

od 10 do 19h

27.04.2019.

Roda NIŠ

Vizantijski bulevar 1

Niš

od 10 do 19h

04.05.2019.

Mercator Centar

Bulevar Oslobođenja 102

Novi Sad

od 10 do 19h

07.05.2019.

Roda Novi Beograd

Đorđa Stanojevića 35

Beograd

od 10 do 19h

 

Taloni iz svih objekata će se dostavljati na mesto gde će se vršiti izvlačenje nagrada, po sledećem konceptu:

  • Prvim javnim izvlačenjem nagrada dana 20.04.2019. godine, biće izvučeno 100 dobitnika šporeta, kojim će biti obuhvaćeni taloni predati u terminima od 08.04.2019. zaključno sa 14.04.2019. godine.
  • Drugim javnim izvlačenjem nagrada dana 27.04.2019. godine biće izvučeno 100 dobitnika veš mašina, kojim će biti obuhvaćeni taloni predati u terminima od 08.04.2019. zaključno sa 21.04.2019. godine,
  • Trećim javnim izvlačenjem dana 04.05.2019. godine biće izvučeno 100 dobitnika frižidera, kojim će biti obuhvaćeni taloni predati u terminima od 08.04.2019. zaključno sa 28.04.2019. godine,
  • Četvrtim javnim izvlačenjem dana 07.05.2019. godine biće izvučeno 100 dobitnika televizora i 1 dobitnik automobila, kojim će biti obuhvaćeni taloni predati u terminima od 08.04.2019. zaključno sa 04.05.2019. godine.

 

Taloni predati nakon dana 04.05.2019. se neće uzeti u obzir.

 

Izvlačenje nagrada će se obavljati pod kontrolom Komisije od tri (3) člana, koju će imenovati nadležni organ Priređivača posebnom odlukom.

 

Moderatori će javno izvlačiti dobitnike i talone i iste odmah predavati članovima komisije na potvrdu ispravnosti. Nakon izvučenih datumom definisanih talona sa ispravno popunjenim podacima, komisija će sačiniti zapisnik u tri (3) primerka u koji se upisuju podaci o dobitniku nagrade. Zapisnik potpisuju članovi Komisije i ovlašćeno lice Priređivača.

 

Ukoliko se jedna osoba više puta izvuče, talon će se smatrati validnim.

Svi dobitnici biće, istog dana kada su i izvučeni, objavljeni na zvaničnom sajtu www.roda.rs i www.idea.rs

 

FOND DOBITAKA I VRSTE NAGRADA

 

Član 6.

 

Priređivač obezbeđuje ukupan fond dobitaka u visini od ukupno 14.765.524,00 dinara na dan donošenja Pravila nagradne igre »VREDNO JE ZAJEDNO«. Dobitni fond se sastoji od 100 šporeta, 100 frižidera, 100 veš mašina, 100 televizora i 1 automobila.

Nagradni fond je sledeći:

 

Kategorıja

Model

Dinarska cena po jedinici bez PDV-a

Vrednost PDV-a

Dinarska cena po jedinici sa PDV-om

Količina

Ukupna vrednost

Frižider

VOX KG 2500

15,700

3,140

18,840

100

1,884,000

Veš mašina

KORTINGWK 72122

21,000

4,200

25,200

100

2,520,000

Šporet

GORENJE E 5121 WH

19,112

3,822

22,934

100

2,293,440

TV

TESLA 32T319SH

13,274

2,655

15,929

100

1,592,880

Auto

BMW X3 xDrive 20d (G01)

5,396,003

1,079,201

6,475,204

1

6,475,204

 

 

Dobitni fond čini roba.

Broj nagrada je ograničen i ni u kom slučaju neće biti dodeljeno više nagrada od broja predviđenog ovim pravilima.

 

Dobitnici nagradne igre osvojenu nagradu preuzimaju u mestu maloprodajnih objekata Roda, Roda MEGA, Idea, Idea Super i Merkator Hipermarket uz fotokopiju lične karte. Svi dobitnici će biti kontaktirani i obavešteni da su osvojili nagradu.

Period u kome dobitnici nagradne igre mogu preuzeti nagradu  je najkasnije do 45 dana završetka nagradne igre.

 

NAČIN OBJAVLJIVANJA IZNOSA FONDA DOBITAKA I REZULTATA IGARA

 

Član 7.

 

Fond dobitaka nagradne igre i rezultati igre biće objavljeni na internet stranici www.roda.rs i www.idea.rs u roku od 5 dana od dana izvlačenja.

 

 

 

ODOGOVORNOST PRIREĐIVAČA

 

Član 8.

 

Po okončanju igre, Priređivač će u roku od 15 dana obavestiti Upravu o rezultatima igre i podacima o dobitnicima (ime i prezime, adresa), u skladu sa članom 114. Zakona o igrama na sreću. Takođe, spisak dobitnika nagradnog izvlačenja priređivač će objaviti u dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji cele Srbije, po izboru Priređivača.

 

Momentom preuzimenja nagrada od strane dobitnika, uručenjem vaučera, smatra se da je Priređivač u potpunosti ispunio obaveze prema dobitniku predviđene Zakonom o igrama na sreću.

 

Priređivač nagradne igre se obavezuje da plati porez na dobitke od igara na sreću u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.

 

Troškove organizovanja nagradne igre snosi priređivač.

 

SAGLASNOST

 

Član 9.

 

Učestvovanjem u nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, s tim da dobitnik nagrade takođe pristaje:

-          da se njegovi podaci o ličnosti koji su dostupni priređivaču obrađuju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i da isti mogu biti korišćeni samo u marketinške svrhe priređivanja predmetne nagradne igre shodno važećem Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti.

-          da se njegovo ime javno objavi u skladu sa pozitivnim propisima,

-          da se njegovi lični podaci: ime, prezime, slika i video materijal, mogu od strane priređivača koristiti na način da se objave u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade, a isključivo u svrhe priređivanja ove nagradne igre shodno važećem Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti .

 

Učesnici i dobitnici u ovoj nagradnoj igri saglasni su da je sav gore pomenuti materijal vlasništvo priređivača, te se obavezuju da će se uzdržati od bilo kakvih postupaka prema priređivaču po osnovu prava korišćenja i/ili vlasništva navedenog materijala.

 

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI U SPOROVIMA

 

Član 10.

 

Svi zahtevi za dodelu nagrada koje priređivač bude primio nakon isteka perioda trajanja nagradne igre ili rokova za ostvarivanje pojedinih prava predviđenih ovim Pravilima neće se razmatrati, niti će na osnovu tih zahteva učesnik-igrač ostvarivati bilo kakva prava prema priređivaču.

Učesnici koji učestvuju u predmetnoj nagradnoj igri nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

 

 

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 11.

 

Učestvovanjem u nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila.

U slučaju spora nadležan je sud u Beogradu.

 

Član 12.

 

Zaposleni u Mercator-S d.o.o. Novi Sad nemaju pravo na učestvovanje u nagradnoj igri »VREDNO JE ZAJEDNO«.

Član 13.

 

Ova pravila stupaju na snagu danom dobijanja saglasnosti od strane Ministra finansija.

Ova Pravila objaviće se 15 dana pre početka nagradne igre u dnevnom listu po izboru priređivača, u skladu sa Zakonom o igrama na sreću. Dobitnike i rezultate nagradne igre Priređivač će objaviti u dnevnoj štampi koja se distribuira na teritoriji cele Republike Srbije po izboru Priređivača.

Priređivač može informacije o nagradnoj igri objavljivati u svim sredstvima javnog informisanja (štampa, elektronski mediji, TV spotovi i dr.).

 

U Beogradu, dana 04.03.2019. godine.

 

                        

"MERCATOR-S" d.o.o. Novi Sad 

Entoni Sošić, direktor Društva